പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം ജൂലൈ 9 BRC Hall നെമ്മാര

LP UP HS പ്രധാനാധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനപരിപാടി 09.07.2015 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ നെമ്മാര ബി.ആർ.സി.ഹാളിൽ ........
2015 ജൂണ്‍ മാസത്തെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും നൂതന പ്രവര്ത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി വരിക......


ISM ൻറെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 2 ന്  വിദ്യാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ്‌.
                                                                                             

                                                                                          എ.ഇ.ഒ . Kollenkode.