Kollengode Sub-District Science Seminar  
 Date : 13/08/2015 2.00 pm           Venue : RPMHS Panangattiri  
Subject : Harnessing of Light- Prospects & Challenges ( പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപയോഗം കരുതലോടെ  - സാദ്ധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും )
 HS Section -ൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം- അവതരണ സമയം : 8 മിനിറ്റ് ( 5 ചാർട്ട് / 5 slide ഉപയോഗിക്കാം, സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം )   
   For more details Contact R.Vasudevan, RPMHS Panangattiri : 9496352093


AXve-änIv ഫണ്ടും , s^Ìn-h ഫണ്ടും D] PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kn  DS³ AS-bv¡p-hm³ {][m-\-²ym-]-IÀ {i²n-t¡-­-Xm-Wv.

F.-C.-H.-sIm-Ã-t¦m-Sv. 

sIþ-sSäv ]co-£-bpsS kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ hnX-c-W-¯n-\mbn ]me-¡mSv PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kn e`yamWv. FÃm ]co-£mÀ°n-Ifpw Hcm-gvN-bv¡p-f-fn kÀ«n-^n-¡äv ssI¸-ä-W-sa-¶pw, \nÝnX ka-b-¯n-\Iw ssI¸-äm-¯-h-cpsS kÀ«n-^n-¡äv ]co£m `h\v XncnsI \ÂIp-¶-Xm-bn-cn-¡p-sa-¶pw, PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kÀ Adnbn-¨n-cn¡p-¶p.