ധീരതയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ അവാർഡ് 2016

സുരക്ഷാ ദിനം - സെപ്റ്റംബർ 9 , 2016 - പ്രതിജ്ഞ

കൗമാര ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി

ദേശീയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പദ്ധതിയുടേയും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽകരണം

ഗവ LP/UP പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക്

ഗവ LP/UP പ്രധാനാധ്യാപകരും 08/ 09 / 2016  നു ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന LPSA /UPSA  തസ്തികകളുടെ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിലുള്ള Vacancy  റിപ്പോർട്ടും , 2015 - 16 ലെ തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പും  സഹിതം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ  08 .09 .2016  നു രാവിലെ  10 .30 ന്  എത്തി DDE പാലക്കാട് നിന്നും നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈവശം നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

Proforma1           Proforma2          Proforma3