നോട്ടീസ്

GUPS Vattekkad  സ്കൂളിൽ വച്ച് 25.05.2016 ന്  കാലത്ത് 10 മണിക്ക് ഗൈൻ  പി എഫ്  ട്രെയിനിംഗ് നടക്കുന്നു. എല്ലാ Aided   എൽ. പി / യു.പി/ എച്ച്.എ സ്  പ്രധാനാധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  

Online Data Entry of Financial Data 2014-15