ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റെജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയിൽ മാറ്റം :18/10/2017 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്

ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റെജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയിൽ മാറ്റം :18/10/2017 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ( LP UP എച് എസ്   എച്എസ് എസ്) ഒരു സുപ്രധാനയോഗം ഒക്ടോബർ 17 ചൊവാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് നെമ്മാറ ബി ആർ സി ഹാളിൽ ചേരുന്നു 
വരുമ്പോൾ 2017 - 18 വർഷത്തെ പാഠ്യനുബന്ധവിഹിതം ഒടുക്കേണ്ടതാണ്
1   ടീച്ചർ വിഹിതം-----250 രൂപാവീതം
2  എൽ പി സ്‌കൂൾ വിഹിതം 300 രൂപ \
3  യു പി സ്‌കൂൾ വിഹിതം
എ 400 രൂപ(100 കുട്ടികൾ വരെ)
ബി 800 രൂപ(101 മുതൽ 300 കുട്ടികൾ വരെ )
സി 1200 രൂപ (301 കുട്ടികൾക്ക് മുകളിൽ)
4 എച് എസ് -9,10    20 രൂപാവീതം 
5 എച് എസ് എസ്  -11,12     25  രൂപാവീതം

സഹകരിക്കുക...............

സെക്രട്ടറി HMs ഫോറം
കൊല്ലങ്കോട്
ശാസ്ത്രോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുക sasthrolsavamklgd2017.blogspot.com

ശുചി മുറികളുടെ എണ്ണം താഴെപറയുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ച് 17/10/2017 ന് 5 മണിക്കകം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു നിയമം

പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് അവസാന തിയതി 31.10 .2017

പണ്ഡിറ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്യയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ

ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ പൂർണ അധിക ചുമതല നൽകുന്നത്

Sugama Hindi Pareeksha

ഹരിത വിദ്യാലയം രണ്ടാം ഭാഗം - Reyality Show

മുസ്ലിം, നാടാർ ആംഗ്ലോഇന്ത്യൻ മാറ്റ് പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്, 2017 -18 ഫ്രഷ്/ റിന്യൂവൽ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 13/10/2017ന് 5 മണിക്ക് മുൻപുതന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.വളരെ അടിയന്തിരമായി ഈ വിഷയത്തെ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.


വളരെ അടിയന്തിരം :- മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലങ്കോട് ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ്  സ്‌കൂളുകളിലും വരുന്ന മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളിത്രയായിട്ടും തരാത്ത സ്‌കൂളുകൾ 12 / 10/ 2017 നു രാവിലെ 11 മണിക്കകം നൽകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം   തരാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക്റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് 

Proforma