20/03/2018   കാലത്ത് 11 .30-  ന് എ.ഇ.ഒ . ഓഫീസിൽ വച്ച് ഒരു യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രദനാധ്യപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

അജണ്ട : മികവുത്സവം

Training for Sampoorna

സമ്പൂർണ സ്‌കൂൾ ഡാറ്റാ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഗവ/ എയ്ഡഡ് എൽ.പി സ്‌കൂൾ പ്രദനാധ്യപകർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്  09/ 03/2018 -ന്  കാലത്ത് 10  മണിക്ക് ഗവഃ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ  നെമ്മാറയിൽ  വെച്ച് നടക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ പരികജ്ഞാന മുള്ള അദ്ധ്യാപകർക്കും യു.പി വിഭാഗം പ്രദനാധ്യപകർക്കും, അദ്ധ്യാപകർക്കും പ്രസ്തുത പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

Very Urgent Noon Meal Excess Rice

2018 മാർച്ച് 31 വരെ ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ അരി സ്റ്റോക്കുള്ള പ്രധാനാധ്യാപകർ ആ  വിവരം നൂൺമീൽ ഓഫിസറെ രേഖാമൂലം ഉടൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

HALL TICKET

HALL TICKET ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷാഭവന്റെ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.ക്യാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച യൂസർ ഐ ഡി യും പാസ്സ്‌വേർഡുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാനോ കഴിയാതെ വന്നാൽ താഴെപറയുന്ന പരീക്ഷാഭവന്റെ ഫോൺ നമ്പറിലോ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോ ബന്ധപ്പെടുക
04712-546837,04712-546832,lssusshelpdesk@gamil.com.

LSS -USS Chief , Deputy Chief , Invigilators, CRC Co-ordinaters, BRC Trainers - മാർക്കുള്ള ക്ലാസ്സ്

 DIET നടത്തുന്ന    LSS -USS  Chief , Deputy Chief , Invigilators, CRC  Co-ordinaters, BRC Trainers - മാർക്കുള്ള  ക്ലാസ്സ്  22.02.2018 ന്  ബി ആർ സി കൊല്ലങ്കോടിൽ രാവിലെ 10 .00  മണിക്ക്  നടക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്നുതന്നെ ഈ  കാര്യാലയത്തിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.                           

വളരെ അടിയന്തിരം

 Govt. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ ( ഒ . എ , എഫ്.ടി.എം, പി.ടി.സി.എം )  വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 12.02.2018. ന് 3.00 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

proforma 


മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത Govt / Aided സ്കൂളുകൾ 02.02.2017, 11 മണിക്ക് മുൻപായി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നൽകാത്ത Govt / Aided സ്കൂളുകളുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ   ഡി പി ഐ - ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതാണ് .

Proforma

അക്കാഡമിക മാസ്റ്റർപ്ലാൻ സമർപ്പണം - തിയതി മാറ്റിയത് - സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലയിലെ USS പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഒരു പരിശീലനം 31.01.2018 നു രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മാണി വരെ നെമ്മാറ BRC യിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.ഉപജില്ലയിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും USS പരിശീലനം നൽകുന്നതുമായ 2 അധ്യാപകരെ ഓരോ യുപി ,എച്ച് എസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് .DIET ഫാക്കൽറ്റി രാജേന്ദ്രൻ സർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് .


കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലയിലെ ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ കരട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പാൾ (HSS, VHSE), PTA, SRG convener എന്നിവരുടെ യോഗം 29/01/2018 ന് 2 pm ന് GHSS നെന്മാറയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലയിലെ ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ കരട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പാൾ (HSS, VHSE), PTA, SRG convener എന്നിവരുടെ യോഗം 29/01/2018 ന്  2 pm ന് GHSS നെന്മാറയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.അജണ്ട

1 . അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ കരട്.

2 . പത്താം ക്ലാസ്സിലെ  II  term  പരീക്ഷയുടെ റിവ്യൂ.

3 . വിജയശ്രീ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.