ഈ ഉപജില്ലയിൽ ഒന്നാം വോളിയം പാഠപുസ്തകം വിതരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞുള്ള അധികമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ഉൾകൊള്ളിക്കുന്നു .ആയത് ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ 26/ 06/ 2017, 5 മണിക്ക് മുൻപായി വട്ടേക്കാട് gupസ്കൂളിൽ നിന്നും കൈപറ്റാവുന്നതാണ്

.എഇഒ കൊല്ലങ്കോട്

excess list

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലയിൽ L P / UP / ഹൈസ്കൂൾ / ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലെ വിവിധ ക്ലബ് കൺവീനർമാരുടെ ( സയൻസ് , സോഷ്യൽ സയൻസ്,കണക്ക് , വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി , പ്രവർത്തി പരിചയം , IT ) പേര് വിവരം ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം 24 / 06/ 2017 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കകം എഇഒ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ ഇ - മെയിൽ മുഖാന്തിരമോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

കുറിപ്പ് UP / ഹൈസ്കൂൾ / ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ക്ലബ്ബിന്റെ കൺവീനർ മറ്റൊരു  ക്ലബ്ബിന്റെ കൺവീനർ ആകാതെ നോക്കണം . L P -യിൽ ഒരദ്ധ്യാപകന്  2 ക്ലബ്ബിന്റെ കൺവീനർ  ആവാം .
 

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലയിലെ കായികാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 2 8 / 06 / 2017 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് എഇഒ ഓഫീസിൽ വച്ച് കൂടുന്നതാണ് . എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ കായികാദ്ധ്യാപകരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ് .

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക്, പാഠപുസ്തകം സംബന്തിച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ നിരവധിതവണ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടും പല അധ്യാപകരും ആയത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരവീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ചില വിദ്യാലങ്ങളിൽ എല്ലാം പാഠപുസ്തകങ്ങളും ലഭിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും എന്നാൽ സ്കൂൾ ടെസ്റ്ബുക് സൈറ്റിൽ ആയത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോഴും അധികപഠപുസ്തകം സ്കൂളുകളിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നു .പാഠപുസ്തകം മുഴുവൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ആയത് അടിയന്തിരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടതാണ് ,കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്1 . വട്ടേക്കാട് gup school ൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും   അടിയന്തിരമായി അതാത് സ്കൂൾ സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടതാണ് .
2 .എല്ലാ പാഠപുസ്തകവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ഇൻഡൻറ് പ്രകാരം  ആവശ്യപെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ book  received കോളത്തിൽ രേഖപെടുത്താവൂ. (കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അധികപുസ്തകം ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു)
ഉച്ചഭക്ഷണ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ SBT ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് SBI യിൽ ലയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച മാറ്റങ്ങൾ അതാത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പരിശോദിച്ച്  ശരിയായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 20/ 06/ 2017 ന് മുൻപ് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.(SBT അകൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം)ശമ്പളം സംബന്ധിച്ചുള്ളതിനാൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് .

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക് ,ചില വിദ്യാലങ്ങളിൽ എല്ലാം പാഠപുസ്തകങ്ങളും ലഭിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും എന്നാൽ സ്കൂൾ ടെസ്റ്ബുക് സൈറ്റിൽ ആയത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല, പാഠപുസ്തകം മുഴുവൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ആയത് അടിയന്തിരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടതാണ് ,കൂടാതെ വട്ടേക്കാട് gup school ൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും അടിയന്തിരമായി അതാത് സ്കൂൾ സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടതാണ് .

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക്, പാഠപുസ്തകം സംബന്തിച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ നിരവധിതവണ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടും പല അധ്യാപകരും ആയത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരവീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ചില വിദ്യാലങ്ങളിൽ എല്ലാം പാഠപുസ്തകങ്ങളും ലഭിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും എന്നാൽ സ്കൂൾ ടെസ്റ്ബുക് സൈറ്റിൽ ആയത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോഴും അധികപഠപുസ്തകം സ്കൂളുകളിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നു .പാഠപുസ്തകം മുഴുവൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ആയത് അടിയന്തിരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടതാണ് ,കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്

1 . വട്ടേക്കാട് gup school ൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും   അടിയന്തിരമായി അതാത് സ്കൂൾ സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടതാണ് .
2 .എല്ലാ പാഠപുസ്തകവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ഇൻഡൻറ് പ്രകാരം  ആവശ്യപെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ book  received കോളത്തിൽ രേഖപെടുത്താവൂ. (കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അധികപുസ്തകം ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു)

പകർച്ച വ്യാധികൾക്കെതിരെ സ്കൂളുകളിൽ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സർക്കുലറിന്റെ കൈപ്പറ്റിയ രസീതി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം എഇഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

           Circular
            Letterകൈത്തറി യൂണിഫോം വിതരണം ഗവ . L P സ്കൂൾസ്‌ - ഇനിയും തുണി മുറിച്ചു നൽകാത്ത സ്കൂളുകൾ തുണി മുറിച്ചു നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപിഐ - യുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

OEC Pre Matric Scholarship 2017-18

കൊല്ലങ്കോട് സബ്ജില്ലാ വിദ്യാരംഗം സ്‌കൂൾ കോ ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ ഒരു യോഗം 16.06.2017  വെള്ളിയാഴ്ച്ച  11 Am ന് എ.ഇ.ഒ  ഹാളിൽ വച്ച് കൂടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്തു തന്നെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.