കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം LP പ്രസംഗം

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 
LP പ്രസംഗം 
വിഷയം :"വിഷരഹിത ഭക്ഷണവും കേരളവും"
കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് സന്ദര്ശിക്കുക....
www.klgdkalolsavam.blogspot.in

പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്ലാൻ ഫണ്ട്‌ വിനിയോഗം 2015-16  പ്രൊപോസൽ സമര്പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. പ്രൊപോസൽ 26.11.2015 ന് 2 മണിക്ക് മുൻപായി 2 കോപ്പി വീതം സമര്പ്പിക്കുക.

details 

HM Conference on 21/11/15 Saturday, 10.AM at AEO Kollengode.

All HM's are directed to bring coupon collection & Teachers Contribution towards MELA

കൊല്ലങ്കോട് സബ്ജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബർ 1,2,3,4

കൊല്ലങ്കോട് സബ്ജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബർ 1,2,3,4 തിയ്യതികളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിരിക്കുന്നു ....റജിസ്റ്റേഷൻ നവംബർ 30 നും  സ്റ്റെജിതരഇനങ്ങൾ ഡിസംബർ 1നും നടക്കും......


KOLLENGODE SUB - DISTRICT ATHLETIC CHAMPION SHIP 2015-16 ORDER OF EVENTS
Details

verification of appointment of Govt.primary school staffs for the period from 2001 - 2010

LPSA / UPSA / PD Teacher in Govt. Schools - Cadre Strength - filled up proforma may be submitted on or before 18/11/2015