അധ്യാപക പാക്കെജിനു അംഗീകാരം

അധ്യാപക പാക്കെജിനു അംഗീകാരം
Click here to view.

തൈപ്പൊങ്കല്‍ പ്രമാണിച്ച് തമിഴ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ അധിവസിക്കുന്നതും തമിഴ്‌നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളുമായ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും 2015 ജനുവരി 15 ന് പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.

Kalolsavam 2014-15

Dt Kalolsavam Chittur for more details visit the site: schoolkalolsavampalakkad.blogspot.,in
അന്തരിച്ച, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈനബ ജോസഫ്‌ ടീച്ചറിനു (HM,ALPSകൂടല്ലൂര്‍) ആദരാന്ജലികള്‍ 

Evaluation time table (revised). Click here
Ignª hÀj-§-fn PnÃmXe Item-Õ-h-¯n t{Sm^n-IÄ e`n¨ hnZym-e-b-§Ä Rmb-dmgvN NnäqÀ t_mbvkv sslkvIq-fnse t{Sm^n I½nän¡v t{Sm^n-IÄ ssIam-td-­-WvSXm-Wv.
kvIqÄ ]T-\-bm{X þ amÀ¤- \nÀt±i-§Ä

View Details 


GPAIS: Deduct Rs.300 each for Group Personal Accident Insurance Scheme for 2015
and submit 3copies of its schedule along with the bill. Collect the nomination and keep them in the Office. Nomination form
kvIqf-pIfnse s]mXp-]-cn-]m-Sn-I-fpsS \S-¯n¸v þ amÀ¤- \nÀtZ-i-§Ä 

Noon Meal - Third Allotment Proforma and Instructions

tdj³ ImÀUv ]pXp-¡epw þ Ip«n-I-fpsS Fw.-Un.-Fw.-Fkv           (D-¨-`-£-Ww) ]²-Xn-bpsS {]hÀ¯\w kw_-Ôn¨v

View Details 

Group Personal Accident Insurance Extended for 2015.See the order

കൊല്ലങ്കോട് സബ് ജില്ലയിലെ LP UP HS പ്രധാനാധ്യാപകർ,HSS പ്രിൻസിപ്പൽമാർ എന്നിവരുടെ യോഗം.....


                                                                                      AEO Kollengode

Urgent - Noon Meal Third Allotment 2014-15 Proforma Details 
Kindly see the attachment

The proforma for third allotment for contingent charges 2014-15 is attached herewith. All the AEOs are directed to submit the filled in proforma in the time stipulated ie: 10/12/2014. It is sad to to convey that despite continuous directions from this office, the complaints of non receipt of fund due to wrong Bank Account details are still remains  Hence  Utmost care should be taken in respect of Bank Account detail. The accuracy of the data must be verified thoroughly. it is reiterated that time frame should be kept as instructed. No belated proforma will be accepted after 10/12/2014.
 

Expecting your esteemed co operation 
 


MID DAY MEAL SECTION 
For DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION

                                                                                               AEO Kollengode

Kollengode Sub Dt School kalolsavam 2014

Please visit the site for Kalolsavam details.

Click here.http://kollengodekalolsavam2014.wordpress.com

See the programme schedule.  Click here

LP പ്രസംഗ വിഷയം-  ശുചിത്വം,വിദ്യാര്‍തികളുടെ  പങ്ക്

Urgent - Non Obtaining of PRAN Details of the Employees covered under NPS


{][m-\m-²ym-]-I-cpsS {i²bv¡v
Iq¸¬ hm§n-¡m¯ hnZym-e-b-§Ä C¶p Xs¶ Iq¸¬ F.-C.H Hm^o-kn \n¶pw hm§n-¡p-Ibpw AXnsâ Ie-£³kv Sn Hm^o-kn ASbvt¡-­-Xm-sW¶v Adn-bn-¡p-¶p.

                                                          D]-Pnà hnZym-`ymk Hm^o-kÀ,
                                                            sImÃt¦mSv


പാലക്കാട് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവം 2014 നവംബർ 17,18,19 ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ


പാലക്കാട് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവം 2014 നവംബർ 17,18,19 ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി സ്കൂളിൽ

പാലക്കാട് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവം  2014 നവംബർ 17,18,19 ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി സ്കൂളിൽ
പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്‌ദ്യൂൽ ................
 https://drive.google.com/file/d/0B2bIpzaQDqnOblJQbzhqcXo3eW8/view

Mob:9496351382(ഹാറൂണ്‍ മാസ്റർ എ  പ്രോഗ്രാം കണ്‍വീനർ 


വിദ്യാരംഗംകലാസാഹിത്യവേദി കൊല്ലങ്കോട് സബ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവം
2014 നവംബർ 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 

നെമ്മാറ ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിൽ
എൻട്രി ഫോറം ലഭിക്കാൻ 
- Click here

Nu MATS - Scholarship Exam