18/6 / 16 ശനിയാഴ്ച 10.30 ന് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നടപടകൾ സീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു യോഗം AEO Officil ൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.18/6 / 16 ശനിയാഴ്ച 10.30 ന് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നടപടകൾ സീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

2014-15 വര്ഷങ്ങളിലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, വിരമിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉൾ ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫോര്മകൾ പൂരിപ്പിച് 17.06.2016 നു തന്നെ നിര്ബന്ധമായും സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത പ്രധാനാദ്യപകരുടെ വിവരങ്ങൾ DDE പാലക്കാടിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

പ്രോഫോർമ 04 / 06 / 2016 നുള്ള പോസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്‌ .